alokasko-logo
alokasko-logo

Trafik sigortasının genel koşulları-2022

Trafik sigortasının genel koşulları, sigorta poliçesine ekli olan ve her sigorta dalı için önceden hazırlanmış sözleşme koşullarıdır. Genel olarak şartlar bir sigorta dalında yapılan bütün sigorta sözleşmelerinde yer alır. Trafik sigortasının genel koşullarında, sigorta teminatının kapsamı, sigorta ettirilen risk ve tarafların hak ve borçlarına ilişkin usul ve esaslar ile riskin gerçekleşmesi durumunda sigorta tazminatının ödenmesi ile ilgili konular yer almaktadır. Trafik sigortasının genel koşulları ve şartları sigorta sözleşmesinin bütünleyici hükümleridir. Bu sebeple de trafik sigortasının genel koşullarının düzenlenmesi oldukça önemlidir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un) 13/ 4. bendinde, tüketici işlemlerinin tanımlandığı sigorta sözleşmesi tüketici sözleşmeleri içinde sayılmıştır. THK’nın “Tüketici sözleşmesinden doğan haksız  fiil şartları” başlıklı 7. maddesinin 3. Fıkrası uyarınca, haksız fiil; tüketiciyle müzakere edilmeden anlaşmaya dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe sebep olan sözleşme şartlarıdır”.

Belirtilen Kanun’un 5. maddesinin 7. bendinde da, “faaliyetlerini, kanun veya yetkili kurumlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi yada kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de niteliklerine bakılmaksızın bu madde hükümleri esas alınır” biçiminde belirtilmektedir. Yine maddenin 3. fıkrasında, tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız fiil şartlarını kesin olarak hükümsüz olduğu düzenlenmiştir. Dolayısıyla tüketici sözleşmeleri arasında sayılan sigorta sözleşmelerinde de yer alan haksız şartlar kesin olarak hükmünü yitirmiş olacaktır.

Trafik sigortasının genel koşulları ve amaçları

Amaç ve Tanımlar Zorunlu Mali Sorumluluk -Trafik Sigortası genel koşulları- (ZMSS) Genel Şartlarına bakıldığında ilk olarak eski ZMSS (Trafik sigortası genel koşullarından) farklı olarak daha sistematik olduğunu belirtmekte fayda var. Buna göre, ZMSS’nın ilk paragrafında Trafik sigortası Genel Koşullarının amacının açıkca açıklanmış olması sistematik açıdan olumlu bir düzenlemedir. Daha önceki ZMSS Genel Şartlarından böyle bir başlık ve paragraf bulunmuyordu. Ayrıca, 3 Şubat 2020 tarihli değişiklik ile, Genel Şartların A.1. maddesinin üçüncü paragrafı “Sigorta teminat tutarları kaza zamanı itibarıyla uygulamaya esas alınır.” şeklinde değiştirilmiştir. A.2. maddenin daha önceki hali, “ Trafik Sigortasının Genel Koşulları ve sigorta poliçe ve teminat değeri kaza tarihi itibariyle uygulamaya esas alınarak belirtilir” şeklindeydi.

Kanaatimizce yapılan değişiklik ile “bu trafik Sigortasının Genel Koşulları ve hükümler” ibaresinin çıkarılması yerinde değildir. Sebebi ise, sigorta sözleşmesi taraflar arasında vuku bulurken o anda yürürlülükte olan genel şartlar eklenir. Anlaşma taraflar arasında kurulup hüküm doğurduktan sonra sözleşmeye dışarıdan müdahale edilmemelidir.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Kapsamı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası Genel Koşulları), sigorta firması, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigorta yaptırana düşen hukuki sorumluluk neticesinde Trafik Sigortası Genel koşullarında içeriği belirlenmiş yada belirtilmemiş sorumluluk hükümlerine ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılamakla yükümlülüğü vardır. Sigortanın kapsamı, 3. kişilerin sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki sorumluluk riziko kapsamında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlı kalır.

Bu sigorta bir nevi aslında sorumluluk sigortasıdır. Daha önceki trafik Sigortasının Genel Koşullarında ise sigortanın kapsamı A.2. maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmişti. Anılan bu düzenlemede, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası), motorlu bir aracın kullanılması sırasında, birinin ölümüne veya yaralanmasına ya da bir şeyin zarara/ziyana uğramasına neden olması halinde, işletenin zarar gören üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu zorunlu sigorta limitlerine kadar karşılayan sorumluluk sigortası şeklinde adlandırılmıştır. ZMSSGŞ’nın m. A4/II. maddesinden de anlaşılacağı üzere, bu tür sigorta ile, sigorta yaptıranın motorlu aracın işletilmesi sırasında neden olduğu ve 3. kişilerde veya onların mallarında oluşan zararların Karayolları Trafik Kanunu’nda belirlenmiş hukuki sorumluluk çerçevesinde ve Genel Şartlarda belirlenmiş olan teminat kapsamında teminatta belirlenen limitler dahilinde karşılanması amaçlanmaktadır.

Sigortanın kapsamının belirlenmesi hem sigorta firması hem de sigorta yaptıran bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Sigortacının belirleyeceği prim miktarı yükleneceği riskler ile orantılı olarak yükselebilecektir. Böylelikle, sigorta firması zararın tamamından sorumlu olmak istemeyebileceği gibi, hiç sözleşme yapmak dahi istemeyebilir. Sigorta firmasının sorumluluğu ve sigorta korumasının kapsamını belirlemek bakımından risk sınırlandırmalarını ele almak gereklidir. Bu sebeple, sigorta korumasının geçerli olduğu durumları gösteren risk sınırlandırması “birincil risk sınırlandırması” dır. Sigorta kapsamı dışında bırakılan riskler ise, “ikincil risk sınırlandırması (risk istisnası)” olarak belirtilmektedir. Fakat, istisnanın istisnasına yer verilmesi durumunda, “üçüncül risk sınırlandırması” söz konusu olmaktadır elbette. ZMSS’de birinci risk sınırlandırması, Karayolları Trafik Kanunu’nun 92/II de gösterilmiştir. Buna göre, motorlu araçlar sigortası sadece işletilme halindeki araçların sebep oldukları zararları/ziyanları karşılayacaktır.

KTK m. 92/II hükmüne göre, işletenlerin, KTK’nun 84. maddesinin ikinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortasI (ZMSS) yaptırmaları zorunludur. Başka bir ifadeyle ZMSS, işletenin KTK’nun 854II. maddesindeki sorumluluklarını güvence altına almak için yapılmaktadır. ZMSS’nın kapsamı ise, kullanılmakta olan motorlu araçların sebep oldukları trafik kazalarından doğan zararlardır (KTK m.92/III). İşletilme halinde olmayan araçların neden olduğu zararlarda veya KTK. 86/II. maddesinden başka hükümlerde belirtilen yükümlülük hallerinde sigorta firmasının sorumluluğu bulunmamaktadır. Riziko istisnaları (ikincil riziko sınırlandırmaları) ise, KTK’nIn 93. Maddesinde açıkca sayılmıştır. Ama, riziko istisnaları bu maddede sayılanlarla sınırlı elbetteki değildir.

Trafik Sigortası Genel Koşulları ve Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ve Trafik Sigortasının Genel Koşullarında da risk istisnaları düzenlenmiştir. KTK’da 16 Nisan 2020 tarihinde yapılan değişiklikler ile, destekten yoksun talepleri açısından, destekten yoksun kalanın kusuruna karşılık gelen teminat dışında bırakılmıştır (KTK m.93/h). Böylelikle trafik sigortası genel koşulları ile getirilen tüm yeni istisnalar için kanuni   dayanak teşkil edecek şekilde  değişikliğe gidilmiştir.

En uygun kasko ve sigorta teklifi almak için buraya tıklayın

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img