alokasko-logo
alokasko-logo

Sigorta Çeşitleri Nelerdir? Hangi Sigorta Hangi Durumlarda Kullanılır?

Sigorta çeşitleri arasında Alokasko bir çok sigorta türünü sizlerin hizmetine sunuyor. Sigorta, bir olayın gerçekleşmesi durumunda, olayın sonucundan doğabilecek zararların finansal olarak karşılanmasını sağlayan bir yöntemdir. Sigorta, birçok farklı alanda kullanılabilir, ancak en yaygın olarak sağlık, hayat, araç, ev ve işletme sigortaları bulunur. Sigorta şirketleri, sigorta poliçesi alan kişiye bir prim ödemesi karşılığında, belirli bir olay gerçekleştiğinde sigorta şirketi tarafından belirli bir miktar ödeme yapmasını taahhüt eder. Bu sayede, sigorta poliçesi alan kişi olası zararlardan korunmuş olur.

Sigorta yaptırmak, birçok fayda sağlar:

 1. Finansal güvence: Sigorta, olası bir olay gerçekleştiğinde finansal olarak korunmanızı sağlar. Örneğin, bir araba kazasında aracınızın tamiri için yüksek maliyetler ödemek zorunda kalmazsınız.
 2. Risk azaltma: Sigorta, belirli bir olay gerçekleştiğinde ortaya çıkabilecek riskleri azaltır. Örneğin, bir ev sigortası ile evinizin yangın, hırsızlık veya doğal afetler gibi risklere karşı korunmuş olursunuz.
 3. Stres azaltma: Sigorta, olası bir olay gerçekleştiğinde endişelerinizi azaltır ve stresinizi azaltır. Örneğin, bir sağlık sigortası ile sağlık sorunlarınız için endişelenmeniz gerekmez.
 4. Maliyetlerin planlaması: Sigorta, maliyetleri daha iyi planlamanıza olanak tanır. Örneğin, bir hayat sigortası ile gelecekteki maliyetleriniz için bir fon oluşturabilirsiniz.

Sigorta çeşitlerini açıklayacağımız bu yazımızda sigorta kavramıyla ve hangi sigortayı yapacağınız konusunda bütün bilgilere sahip olacaksınız. Güvence ya da teminat anlamına gelen sigorta, sigorta yaptıranın kendi hayatlarında meydana gelebilecek veya gelmesi muhtemel görülen risk faktörlerinin yaratacağı maddi zararların karşılanması amacıyla sigortacı ile gerçekleştirdikleri hizmet sözleşmesidir. Taraflar arasında karşılıklı gerçekleştirilen sigorta sözleşmesinin hangi sigorta türüne dahil olduğunun tespitinde izlenmesi gereken yöntemi, sigortanın muhteviyatının sigorta çeşitlerinden hangisine dahil olduğunun belirlenmesiyle gerçekleştirilir. Sigorta çeşitleri ve sigorta kavramının ne olduğundan bahsetmeden önce sigorta çeşitlerinin neler olduğu aşağdaki şekilde inceleyebiliriz:

Zarar Sigorta Çeşitleri:

 • Mal Sigortaları
 • Sorumluluk Sigortaları

Can Sigorta Çeşitleri:

 • Hayat Sigortası
 • Sağlık Sigortası
 • Hastalık ve Sağlık Sigortası

Sigorta Nedir?

Sigorta sektörü ve sigorta çeşitleri gündelik hayatımıda karşımıza çıkabilecek kaza, tehlike, masraf veya zarar/ziyan gibi istenmeyen olumsuzluklardan, bireylerin sosyo-ekonomik çıkarlarını koruyabilmek için Sigorta Kanunu çerçevesinde gelişmiştir.  Sigorta kavramının gerçekleşebilmesi bazı özelliklerinin birlikte olması öneme haizdir.  Sigorta için ilk öncelikle gerçekleşme ihtimali bulunan bir riskin mevcudiyeti aranır.

 Söz konusu riskin ise belirli bir toplulukta gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel görünün riziko olması gerekmektedir. Bununla birlikte rizikonun belirli bir sigorta çeşitlerinden birisine dahil olması aranmakla birlikte topluluğa mensup kişilerin bu risk tehlikesi altında olmaları gerekmektedir. Yani riskin belirli toplulukta bulunan insanlarca paylaşılıyor olması gerekir. Topluluk içerisinden birisinin bu tehlikeye yada zarara maruz kalması halinde zararın toplulukça ödenmesi ise sigorta kurumunu asli olarak oluşturmaktadır. Söz konusu bu zarar ise, sigorta firmalarının topluluktan topladığı primlerin sigorta yaptırana ödenmesi şekliyle gerçekleşir.

Sigorta kavramı Anayasa tarafından korunan ilkeler dahilinde Sigorta kurumu bünyesinde şekillenmiştir. Anayasa’da zikredilen sosyal devlet ilkesinden yola çıkılarak, kişilerin çalışma hayatlarında ve çalışma hayatlarının sona ermesinden sonra da korunan kanuni değer göz önüne alındığında, SGK’ya ihtiyaç duyulmuştur. SGK nın kuruluş gayesi sosyal devlet olma gereğini yerine getirmek olduğundan, bu verilen hizmet sosyal sigorta adı altında gerçekleşmektedir.

Sigorta kavramı sadece kamu bünyesinde barındırılmamış, ayrıca Özel Sigorta firmaları ile de koruma altına alınmıştır. Kişilerin çalışma hayatlarının dışında karşılaşabilecekleri tehlike/zarar veya olumsuzluklara karşılık sosyal sigortanın yerine Özel Sigortaya ihtiyaç duyulmuştur. Özel Sigorta çeşitlerinden birinde kazaya maruz kalan sigorta yaptıranın, bu sigorta türünde toplanan paranın sigorta firması tarafından sigortalının uğradığı zarara karşın ödenmesine Özel Sigorta adı verilmektedir.

Sosyal Sigorta kavramının ve koşulların özelliklerine göre ve isteğe bağlı sigortalar dışında zorunlu olma özelliği söz konusudur. Bireylerin SGK, Emekli sandığı gibi Sosyal Sigortalardan muaf olması mümkün değildir elbette. Sosyal Sigortalarda kişiler karşılaşabilecekleri tehlike ve tehlikelere yönelik, iş kazası, maluliyet, hastalık, meslek hastalığı, ölüm, yaşlılık, işsizlik gibi riskler güvence altına alınmıştır.

Sigorta çeşitleri’nden Özel Sigortalarda ise, kişileri sigorta ettirecekleri malı yada canı serbestçe belirlemeleri mümkün olmakla birlikte istedikleri sigortacıya gitmekte de serbesttirler.  Özel Sigorta ile kişiler güvence altına aldırmak istedikleri şeyler için mal yada can sigortası yaptırmak istemektedirler. Özel Sigortaların kendi amaçlarından hareketle serbestçe düzenlenebilecekleri ve zorunlu olmadıklarının çıkarımı yapılacak olsa da olay tamda öyle değildir. Hem Kanun tarafında gerek Cumhurbaşkanı Kararnameleri ile yeri geldiğince zorunlu olarak öngörülebilmektedir. Zorunlu olan sigortalarla birlikte devlet ve bireylerin yararlarının gözetilmesi amaçlanmıştır.

Özel Sigorta çeşitleri TTK da yer almış ve Zarar Sigortaları ile Can Sigortaları olmak üzere 2 farklı ayrıma tabi tutulmuştur. İkili ayrıma tabi Özel sigortalarda kendi içlerinde farklı bir ayrıma tabi olmuşlardır.

Zarar Sigortası Nedir

Sigorta çeşitlerinden birincisi olan zarar sigortaları da kendi içinde, mal sigortaları ve sorumluluk sigortaları olmak üzere ikiye türe ayrılmıştır. Tam anlamıyla Zarar Sigortaları, sigortalı yaptıranın mal varlığı üzerinde meydana gelen ve para ile ölçülebilen zararların/ziyanların, taraflar arasında yapılmış olan sözleşme itibariyle sigortalı tarafından ödenmesidir.

Mal Sigortası Çeşidi

Zarar sigorta çeşitlerinden olan mal sigortalarında anlamda yanlış anlayış hakimdir maalesef. Mal sigortası yaptıran kişinin sigortalının malın kendisine gelen zarar bu sigorta çeşidinde karşılanmamaktadır. Mal Sigortalarında korunan kanuni değer, sigorta ettiren kişinin mal üzerindeki menfaatleridir.  Mal Sigortalarından anlaşılması gereken, malın taşınır yada taşınmaz veya fikri bir hak olup olduğuna bakmadan üzerindeki menfaatin ihlal edilip edilmediğidir. Belirtilen malların zarara yada ziyana uğraması halinde sigorta yaptıranın menfaati zedeleneceği için, Mal Sigortasının karşılanması gerekecektir. Mal Sigortasının da kendine has çeşitleri bulunmakla birlikte bunlara örnekler vermek gerekirse;

 • Yangın Sigortası Kavramı,
 • Hırsızlık Sigortası Kavramı,
 • Tarım Sigortası Kavramı,
 • Nakliyat Sigortası Kavramı,
 • Kasko Sigortası Kavramı,
 • İnşaat Sigortası Kavramı,
 • Deprem Sigortası Kavramı,

gibi sigorta çeşitleri Örnek gösterilebilir.

Sorumluluk Sigortası Kavramı

https://blog.alokasko.com/sigorta-cesitleri-nelerdir-hangi-sigorta-hangi-durumlarda-kullanilir/(yeni sekmede açılır)

Zarar sigorta çeşitlerinden olan Sorumluluk sigortalarında mal sigortasından farklı olarak, sigorta yaptıranın mal üzerindeki menfaati yerine başkaları tarafından direkt olarak mal üzerinde meydana getirilen riskin güvencesi gündeme gelmektedir. Sorumluluk sigortasında, sigorta yaptıranın malı 3. kişilerce zarara uğratılmakta ve üçüncü kişinin gerçekleştirdiği riskin maddi olarak ölçülebilen zarar teşkil etmektedir. 3. kişilerce malın maddi değerince oluşan azalmalar ise, sigorta firması tarafından karşılanmaktadır.

CAN SİGORTASI NEDİR?

Özel sigorta çeşitlerinden ikincisi olan can sigortaları kişinin kazaya uğraması, kaza sonucunda sakatlanması, hastalık geçirmesi veya ölümü gibi hallerde gündeme gelmektedir. Sigorta ile birlikte bireyin hayatında gerçekleşebilecek riskler güvence altına alınmaktadır. Can Sigortaları kendi içerisinde; Hayat Sigortası Kavramı, Kaza Sigortası, Hastalık ve Sağlık Sigortası Kavramı olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Hayat Sigortası

Hayat Sigortasında, sigorta firması ile sigortalı arasında gerçekleştirilen poliçeye binaen, sigortalının vefat veya hayatta kalması halinde, sigorta ettiren kişinin veya onun belirlediği kişiye sigorta tutarının ödenmesi Hayat Sigortasıdır.

Kaza Sigortası

Kaza Sigortasına gelince, sigortalının belirli rizikolardan birinin gerçekleşmesi halinde güvence elde edebilmek için sigorta firması belirli prim ödediği sigorta türüdür. Sigorta yaptıranın uğradığı kaza sonucunda ölmesi, geçici veya sürekli engellilik ya da iş göremezlik hali yaşamasında kendisine Kaza Sigortası tutarı veya tazminat verilmektedir.

Hastalık ve Sağlık Sigortası Kavramı

Hastalık ve Sağlık Sigortasında sigorta firması, hastalık sigortası ile sözleşmede belirtilen hastalıklardan biri veya birkaçının, poliçede belirtilen zamanı içerisinde gerçekleşmesi veya ortaya çıkması halinde sigortalıya sigorta teminatı sağlamaktadır. Poliçede birden çok hastalık sigorta tutarına bağlanması durumunda hastalıklardan birinin gerçekleşmesi, bedel ödenmesi ve poliçenin sona ermesi için yeterlidir. Aksi belirtilmemişse, teminatın hastalıklardan tek birinin gerçekleşmesi hali için verildiği kabul edilmektedir.

Bu makalemizde sigortanın genel olarak ne anlama geldiğinden bahsetmeye çalıştıktan sonra Genel ve Özel Sigorta ayrımına giderek, Özel Sigorta çeşitleri’ne kısaca değinerek farkları ortaya koymaya çalıştık.

Trafik, kasko yada diğer sigorta çeşitlerinde en uygun fiyat teklifi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img
Verified by MonsterInsights