alokasko-logo
alokasko-logo

Kaskoda Zararın Tespiti Nasıl Yapılır

Kasko sigortası genel şartlarına göre zararın ya da hasarın tespiti hususu aşağıda açıklanmıştır. Poliçe ile sigortalının uğradığı hasarın miktarı sigortacı ile sigortalı arasında yapılacak anlaşmayla sonuca varır. Sigorta firması ile sigortalı hasar miktarında anlaşamadıkları takdirde, zarar miktarının tayini hakem-bilirkişilerce aşağıda belirtilen esaslara uyulmak suretiyle saptanır ve sigorta firmasından tazminat talep veya dava edilmesi halinde zarar miktarıyla ilgili hakem-bilirkişi kararı tazminatın saptanmasına göre esas teşkil eder. Şöyle ki, tek hakem-bilirkişi seçilmiş ise atandığı zamandan itibaren, diğer halde ise 3. hakem-bilirkişinin seçilmesinden itibaren en geç 15 işgünü içerisinde, herhalde rizikonun gerçekleştiği günden itibaren 2 ay içerisinde oluşan raporun tebliğ edilmemesi halinde taraflar ziyanın miktarını her türlü delille ispat edebilirler.

Sigorta ve sigorta firması arasındaki uyuşmazlığın çözümü için tek hakem-bilirkişi seçiminde anlaşama olmadıkları takdirde, taraflardan her biri hakem-bilirkişisini belli eder ve bu hususu noter eliyle karşı tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkişileri ilk toplantı tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce bir 3. hakem-bilirkişi belirlerler ve bunu tutanakla saptarlar.

3. hakem-bilirkişi, ancak taraf hakem-bilirkişilerinin anlaşma olmadıkları hususlarda, anlaşamadıkları hadler içinde kalmak koşulu ile, diğer hakem-bilirkişilerle birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye yetki sahibi olur. Hakem-bilirkişinin verdiği kararları taraflara aynı zamanda tebliğ edilmektedir. Sigortalı veya sigorta firmasından herhangi biri, diğer tarafça yapılan tebliğden itibaren 15 gün içinde hakem-bilirkişisini seçmez, ya da hakem-bilirkişiler 3. hakem-bilirkişinin seçimi konusunda 7 gün yasal süre içinde anlaşamazlar ise, hakem bilirkişisi veya 3. hakem-bilirkişi, taraflardan birinin isteği üzerine zarar yerindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkemece belirlenen uzman kişiler arasından seçilir.

Her iki taraf, 3. hakem-bilirkişinin bu kişi ister taraf hakem-bilirkişileri ister yetkili olan mahkeme tarafından seçilecek olsun sigorta firmasının veya sigortadan faydalanan bireyin ikamet ettiği veya rizikonun gerçekleştiği yer dışından seçilmesini isteme hakkına sahip olmakla birlikte bu isteğin yerine getirilmesi gereklidir. Hakem-bilirkişilerin yeterli olmadığı nedeniyle elbette ki itiraz olunabilir. Hakem-bilirkişinin kimliğinin öğrenilmesinden sonra 7 gün içerisinde kullanılmayan itiraz hakkı ortadan kalkar.

Hakem-bilirkişi vefat eder, görevden çekilir veya reddedilir ise onun yerine aynı usule göre yeni bilirkişi seçilir ve göreve kaldığı yerden devam eder. Sigortalı kişinin ölümü, seçilmiş bulunan hakem-bilirkişinin görevini sona erdirmez. Hakem-bilirkişiler, zarar/ziyan miktarının saptanması konusunda gerekli görecekleri deliller ile sigortalanan menfaatin, riskin gerçekleşmesi sırasındaki değerini saptamaya yarayacak belgeleri isteyebilir ve hasar durumunda incelemede bulunabilirler.

Hakem-bilirkişilerin veya üçüncü bilirkişinin zarar tutarı konusunda verecekleri karar kesindir ve bu durum tarafları kesin bağlar. Bilirkişi kararlarına sadece tespit edilen zarar tutarının, gerçek durumdan önemli şekilde farklı olduğu belirlenir ise itiraz edilebilir ve bunların iptali kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde rizikonun vuku bulduğu yerdeki ticaret davalarına bakmaya yetkili hakimlikten istenebilir. İki tarafta kendi hakem-bilirkişilerinin masraflarını öderler. Tek bilirkişinin veya üçüncü bilirkişinin masrafları taraflarca yarı yarıya ödenir. Hasar miktarının saptanması bu sözleşmede ve kanundaki mevcut hüküm ve şartları ile bunların ileri sürülmesini etkilemez.

Sigorta Tazminatında Zarar Nasıl Hesaplanır ve Ödenir?

Tazminatının hesabında sigortalı menfaatlerin rizikonun gerçekleşmesi anındaki tazmin değerleri esas tutulur. Sigorta sözleşmesinin yapıldığı sırada veya sigorta zamanı içinde; aracın değeri sigorta ettiren ve sigortalı kişinin mutabakatı veya oybirliği ile seçtikleri hakem-bilirkişiler tarafından belirlenir ve taraflarca kabul edilirse, rizikon gerçekleşmesi ve tazminatın hesabında bu değere iki taraflarca itiraz olunamaz. Anlaşmalı değer esasıyla yapılacak sözleşmeler için saptanacak değer listesi en çok bir 1 yıl sigorta süresi için geçerli kılınır. Tamir masraflarının sigortalı aracın rizikonun gerçekleştiği zamandaki  değerini aşması ve aynı zamanda eksper raporu ile aracın tamiri kabul etmez bir hale geldiğinin tespit edilmesi durumunda, taşıt tam hasara uğramış sayılır. Taşıtın tam zarara uğraması halinde, sigorta firmasının azami sorumluluk haddini geçmemek kaydıyla, hasar anındaki sigorta bedeli ödenir.

Bu durumda, taşıtın Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesi şartları doğrultusunda hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil tutanağı sigorta firmasına ibraz edilmeden taşıt sahibine sigorta tazminatı ödenmez. Bedeli tamamen ödenen taşıt ve aksamı, talep ettiği takdirde sigorta firmasının malı olur.

Tamir masraflarının sigortalı aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşsın veya aşmasın, ağır hasarlı taşıtın tamirinin mümkün olmadığının eksper tutanağı doğrultusunda tespit edilmiş olması durumunda, taşıtın Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümleri doğrultusunda trafikten çekildiğine dair “trafikten çekilmiştir” kaşeli tescil belgesi ve tutanağı sigorta firmasına ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminatı ödenmez

Sigorta değeri, rizikonun gerçekleştiği zamandaki sigorta değerinden eksik olduğu durumda, kısmi hasar halinde, aksine sözleşme olmadıkça, tazminat sigorta tutarı ile sigorta değeri arasındaki belirlenen orana göre ödenir. Kısmi olarak hasar durumunda, tamir masrafları ve onarımın layığı ile yapılabileceği en yakın yere kadar olan gerekli çekilme ve nakil masrafları ödenir. Tamiri ve onarımı mümkün olmayan aksam için yenilerinin rizikonun gerçekleştiği zamandaki piyasa alım bedeli esas tutulur.

Tamir sonucunda taşıtta bariz bir kıymet artışı oluşursa, bu fark tazminat miktarından indirilebilir. Bu şekilde indirim yapılabilmesi için hangi parçalara hangi oranda indirim yapılacağının sigorta poliçesinde yazılı olması gerekir. Fakat, her durumda, meydana gelen kıymet artışı dolayısıyla tazminat tutarından indirilecek kısım ödenen tazminatın rücuen tahsil edilme imkanı belirlenen oranına göre azaltılır. Aracın çalınması durumunda, sigorta firmasının azami sorumluluk haddini geçmemek kaydı ile aracın çalınma zamanındaki değeri ödenir. Taşıtın tam ziyana uğraması durumunda, sigortacının azami sorumluluk haddini aşmamak üzere, zarar anındaki sigorta bedeli ödenir.

Arabanızı korumaya yardımcı olacak en iyi teminatları seçin. Kasko kapsamınızı en doğru şekilde belirleyin. En iyi kasko şirketlerinin fiyatlarını karşılaştırmak için teklif alın, primlerden %60’a varan tasarruf sağlayın.Kasko indirimlerine göz atarak araba sigortasından nasıl tasarruf sağlayacağınızı öğrenin. Taksit seçeneklerinden yararlanın. Kasko sigortası söz konusu olduğunda, birçok seçeneğiniz var. Alokasko uzmanları, doğru kapsamı bulmanıza yardımcı olabilir. En doğru teminatlarla en uygun fiyatları alabilmeniz için uzmanlarımız 7/24 yanınızdadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img