alokasko-logo
alokasko-logo

Trafik Sigortası ile Güvendesiniz!

Trafik Sigortası, ödenecek prim karşılığında belli bir menfaati güvence altına alan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde meydana gelen zararı gidermeyi amaçlayan bir araçtır. Sigorta sözleşmesi ise TTK m. 1401’de “sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir.” şeklinde tanımlanmış sözleşmeleri ifade etmektedir.

Günümüzde küreselleşme ve teknolojideki hızlı gelişmelerle birlikte hemen hemen her türlü riske karşı menfaatlerin sigorta ettirilmesi mümkün hâle gelmiş ve bunun sonucu olarak mevzuatımızda birçok sigorta türüne yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bunların en önemlilerinden birinin trafik sigortası olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Zira teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak trafiğe çıkan araç sayısı her geçen gün artmakta ve TÜİK verileri incelendiğinde meydana gelen trafik kazalarının sayısının da azımsanamayacak miktarda olduğu görülmektedir. Dolayısıyla belki de uygulamada en çok karşımıza çıkan sigorta türlerinden bir tanesi olan trafik sigortası, üzerinde önemle durulması gereken bir sigorta türüdür.

Sigorta sözleşmelerinin genel tanımından da anlaşıldığı üzere tarafların bir araya gelerek sigorta sözleşmeleri akdetmelerinin altında yatan en önemli sebep, belli birtakım menfaatlerinin zarara uğraması hâlinde zararlarını tazmin ettirebilmektir. Trafik sigortaları bakımından KTK m. 85’te yer alan “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarar-dan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.” şeklindeki düzenlemeden bu sigorta türlerinin meydana gelen zararın tazminini amaçladığı görülmektedir.

O hâlde öncelikle zarar kavramının üzerinde durmak gerekmektedir. Zarar, hukuka aykırı hareket edilmesinin bir sonucu olarak kişilerin malvarlığı yahut şahıs varlığı unsurlarında oluşan eksilmeleri ifade eden bir kavramdır. Uygulamada zarar, pek çok farklı şekilde somutlaşarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu nedenle doktrin ve yargı kararlarında belirli tasniflere tabi tutulmuştur. Bunlara; maddi nitelikte olan ve olmayan zararlar, doğrudan veya dolaylı nitelikte zararlar ya da malvarlığı zararları örnek olarak sayılabilmektedir.

Çalışmamız bakımından önem arz eden nokta, kısaca bahsedildiği üzere birçok türü olan zararın hangi türlerinin sigorta sözleşmeleriyle teminat altına alınabildiğini ve sözleşmede belirlenen rizikonun gerçekleşmesi sonucunda meydana gelecek zararların tazmininin sigortacı kuruluşlardan nasıl talep edileceğini daha iyi anlayabilmektir.

Bu bağlamda makalemizin ilk bölümünde zarar kavramına, farklı hukuk dallarındaki anlamlarına ve uluslararası kararlarda ifade ettiği anlamlara da değinilerek açıklık getirilmeye çalıştık. Ardından hukukumuzda karşımıza çıkabilecek zarar türleri tasnifleriyle birlikte ele alınarak trafik sigortası bakımından KTK m. 85 düzenlemesinde belirtilmiş olan zarar türlerinin ne ifade ettiğinin daha açık bir şekilde ortaya konulması amaçlanmaktadır.

İkinci bölümde trafik sigortası, mevzuatımızda tabi tutulduğu şekilde ihtiyari ve zorunlu trafik sigortası olmak üzere iki başlık altında ele alınacaktır. Bu sigorta türlerinin hangi zararları kapsadığı hangi zararları kapsam dışı tuttuğu ve bu düzenlemelerin hangi normlarla yapıldıklarına ilişkin incelemelerde bulunulacaktır. Çalışmanın son bölümünde; önceki bölümlerde açıklanan ve gerek zorunlu trafik sigortası gerekse ihtiyari mali mesuliyet sigortalarının kapsamında yer alan zararların gerçekleşmesi hâlinde tazminatı talep edebilecek kişilerin ve kendisinden tazminat talep edilebilecek kişilerin daha net ortaya konulması amacıyla sigorta sözleşmesinin taraflarına ve unsurlarına yer verilecektir.

Ardından tazminat talebinde bulunabilecek kişilerin başvurularını nasıl yapmaları gerektiği ve usulüne uygun bir şekilde başvurularını yapmaları halinde zararlarının nasıl tazmin edileceği hususları incelenecektir. Son olarak sigortacılıkta tahkim uygulamasına ve bu yola başvuru şartlarına değinilecektir.

Sigorta Tazminatı Açısından Zarar Tazminatın amacı, zarara uğrayan kişilerin zarar verici fiilden önce içinde bulundukları duruma yeniden kavuşmalarını sağlamaktır. Tazminat hukukunda tam tazmin ilkesi söz konusudur. Buna göre zarar veren, fiiliyle meydana gelen zarar arasında uygun nedensellik bağı mevcutsa o zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Trafik sigortasında ise sigortacı, poliçede tanımlanmış olan motorlu bir aracın işletilmesi hâlinde bir şeyin zarara uğraması yahut üçüncü bir kişinin ölümüne veya yaralanmasına sebep olunmasından dolayı, içeriği mevzuatta belirlenmiş olan tazminat taleplerini, kazanın meydana geldiği tarih itibariyle geçerli sorumluluk sigortası limitleri oranında karşılamakla yükümlü kılınmıştır.

Dolayısıyla sigortacının yükümlü olduğu tazminat miktarı, sigorta sözleşmesinde belirlenmiş olan rizikoların gerçekleşmesi ile doğan zararları poliçedeki limit oranında karşılayacak kadardır. Sigortacının sorumlu olduğu tazminat ödeme borcu, zarar görenin uğradığı gerçek zarar kadardır. O halde gerçek zarar ile ne anlatılmak istendiği üzerinde durmamız gerekmektedir.

Trafik sigortasında değer kaybı

Sigortacının, sigortaya konu menfaatte oluşan gerçek zararı karşılamasıdır. Gerçek zarar ise daha önce belirttiğimiz üzere zarara uğrayan kimsenin malvarlığında gerçekten hangi miktarda değer kaybı meydana gelmişse o miktarın hesaplanarak tazmin edilmesi suretiyle karşılanacaktır. Kaza dolayısıyla araçta meydana gelen zararlar, kazadan sonra dahi ortaya çıksa aralarında illiyet bağı bulunduğu müddetçe gerçek zararın kapsamında yer almaktadır. Bu zararlar dolayısıyla araçta meydana gelen değer kaybının sigortacı tarafından karşılanması gerekmektedir.

Trafik sigortasında eksper

Dolayısıyla zarar gören kişilerin zarar sonucunda eşyalarında meydana gelen değer kaybının tazminini istemelerinde hukuki yararlarının olduğu tartışmasızdır. Kararın devamında bu ilkenin haksız fiil veya sözleşmeden doğan zararlar bakımından ayrım yapılmaksızın uygulanacağının altı çizilmiştir. Ekspertiz Ücreti Sigorta eksperi, sayılı Sigortacılık Kanunu m. 2/1.n’de “sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişiyi ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu tanıma göre sigorta eksperliği yapacak kişilerin yalnızca ilgili alanda uzmanlığa sahip olmaları yetmeyip aynı zamanda bu işleri yapabilmeyi mutat meslek haline getirmiş olmaları da gerekmektedir. Hem gerçek hem de tüzel kişiler sigorta eksperliği yapabilmektedir. Gerçek kişi sigorta eksperleri bakımından SK m. 22/10’da “Gerçek kişi sigorta eksperleri, sigorta eksperliğini mutat meslek halinde yapmak zorundadır.

Gerçek kişi sigorta eksperleri, bu faaliyetlerine devam ettikleri sürede esnaf veya tacir sıfatıyla mesleğin niteliği ile bağdaşması mümkün olmayan başka bir işle uğraşamaz, sigorta acenteliği ve brokerlik faaliyetinde bulunamaz.” düzenlemesi yer almaktadır. Kanunda gerçek kişi olan sigorta eksperlerinin birden fazla büro açmaları da yasaklanmıştır. Tüzel kişi sigorta eksperlerinin ise münhasıran sigorta eksperliği alanında faaliyet göstermeleri gerektiği belirtilmiştir.

Arabanızı korumaya yardımcı olacak en iyi teminatları seçin. Trafik kapsamınızı en doğru şekilde belirleyin. En ucuz trafik sigortası fiyatlarını karşılaştırmak için teklif alın. Trafik sigortası primlerinden tasarruf sağlayınTrafik indirimlerine göz atarak araba sigortasından nasıl tasarruf sağlayacağınızı öğrenin. Taksit seçeneklerinden yararlanın. Trafik sigortası söz konusu olduğunda, birçok seçeneğiniz var. Alokasko uzmanları, doğru kapsamı bulmanıza yardımcı olabilir. En doğru teminatlarla en uygun fiyatları alabilmeniz için uzmanlarımız 7/24 yanınızdadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img