alokasko-logo
alokasko-logo

KASKO SİGORTASI HASAR UYGULAMALARI VE 2022 KASKO FİYATLARI

Hasarın Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Yaptıranın/Edimlinin Yükümlülükleri

Sigortalı ya da sigorta ettiren, hasar yada rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki kıstaslar yerine getirmekle yükümlülüğü ortaya çıkar.

Riskin gerçekleştiğini öğrendiği andan itibaren en geç 5 iş günü içinde sigortacıya bildirimde bulunmak,

Sigortalı  gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen hasar uygulama talimata uymak,

Taşıtın çalınması/cebir halinde, durumu öğrenir öğrenmez derhal yetkili makamlara bildirimde gerekli bulunmak,

Zorunlu haller dışında, riskin gerçekleştiği yerde bir değişiklik yapmamak,

Sigortacının isteği üzerine riskin gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya ve ödetme hakkının kullanılmasına yarar sağlayan,  sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri zaman gecikmeksizin sigortacıya vermek,

Zararın olası tutarını belirtir yazılı bir bildirimi makul ve uygun bir zaman içinde sigortacıya vermek, Tazminat yükümlülüğü ve tutarını ile ödetme haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigorta kapsamında yer alan durumlarda ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere onay vermek,

Sigorta konusu ile ilgili başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları hemen bildirmek,

3. kişilerin haksız veya kusuru sonucu meydana gelen kazalar söz konusu ise tanıkların kimlikleri ile adreslerini en yakın yetkili makama bildirmek ve mümkün olan hallerde bir görgü tutanağı tutmak.

İhbar Mükellefiyetinde ki Kıstaslar

Sözleşmeden sonra aracın teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde belirtilen hali ve kullanış tarzı sigortacının muvafakati olmadan sigortalı  veya bir başkası tarafından değiştirildiği takdirde,  sigorta ettiren durumu öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde bu değişikliği sigortacıya bildirmekle asli olarak yükümlüdür.

Sigortacı Tarafından Öğrenilmesinden hemen Sonra; Değişiklik, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise sigorta firması, 8 gün içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını talep suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar. Sigorta yaptıran, talep edilen prim farkını kabul ettiğini 8 gün içinde bildirmediği takdirde sözleşme feshedilir. Feshin hüküm ifade ettiği tzamana kadar geçen sürenin prim tutarı, gün esası üzerinden hesap edilir, fazlası geri verilir. Süresinde kullanılmayan fesih veya prim tutarı farkını talep etme hakkı ayni olarak düşer. Aracın teklifnamede, teklifname yoksa poliçe bildirilen halinin ve kullanış tarzının değiştiğini öğrenen sigorta firması, sigorta hükmünün devamına razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa fesih hakkı böylece düşer.

Riski ve hasarı hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise: Sigorta firması, değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek zaman için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene geri vermesi doğru olur.

Sigorta firmasının poliçeyi bu değişikliklere göre yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerde:

– Sigortacı durumu bilmeden önce,

-Sigortacının fesih ihbar hakkının bulunabileceği zaman içinde,

-Fesih ihbarının hüküm olabilmesi  için geçecek zaman içinde riziko gerçekleşirse, Sigortacı, tazminatı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder.

Sigortalı, bu sözleşme ile temin olunan rizikonun gerçekleşmesinde zararı önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Önlemlerin alınmasına rağman doğan masraflar, bu önlemler faydasız kalmış olsa bile, sigortacı tarafından ödenmek zorundadır. Eksik sigorta primi varsa, sigortacı bu masrafları sigorta bedeliyle sigorta değeri arasındaki orana göre ödemek zorundadır

Hasarın Gerçekleşmesi Halinde Sigortacının Ortaya Çıkan Yükümlülükleri

1 Bildirim Yükümlülüğü

Sigorta firması hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç on beş gün içinde gerekli incelemeleri tamamlayıp hasar ve tazminat miktarını tespit edip sigorta yaptırana bildirmek zorundadır.

2 Zararın Tespiti Yükümlülüğü

Kasko genel şartlarına göre zararın tespiti hususu aşağıda ki duruma göre aynen açıklanmıştır;

 Bu sözleşme ile sigortalının uğradığı zarar ve hasarın tutarı sigortacı ile sigortalı arasında yapılacak anlaşmayla tespit edilir. Sigorta firması ile sigortalı zarar miktarında uzlaşamadıkları takdirde, zarar miktarının tayini hakem-bilirkişilerce aşağıdaki belirli esaslara uyulmak suretiyle saptanır ve sigortacıdan tazminat talep veya dava edilmesi halinde zarar miktarıyla alakalı hakem-bilirkişi kararı tazminatın saptanmasına esas teşkil etmektedir. Tek hakem-bilirkişi seçilmiş ise atandığı andan itibaren, diğer halde ise 3. hakem-bilirkişinin seçilmesinden itibaren en geç on beş işgünü içerisinde, herhalde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde söz konusu raporun tebliğ edilmemesi halinde taraflar zarar miktarını delille ispat edebilirler.

Sigortalı ve sigorta firması uyuşmazlığın çözümü için tek hakem-bilirkişi seçiminde anlaşamadıkları takdirde, taraflardan ayrı ayrı her biri hakem-bilirkişisini seçer ve bu hususu noter eliyle diğer tarafa bildirimde bulunur. Taraf hakem-bilirkişileri ilk toplantı tarihinden itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce bir 3 hakem-bilirkişi seçerler, bunu bir tutanakla belirtir.

3. hakem-bilirkişi, taraf hakem-bilirkişilerinin anlaşamadıkları hususlarda, anlaşamadıkları hadler içinde kalmak marifetiyle, diğer hakem-bilirkişilerle birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye yetkilidir. Hakem-bilirkişi kararları taraflara aynı sürede tebliğ edilir. Sigortalı veya sigorta firmasından herhangi biri, diğer tarafça yapılan tebliğden itibaren 15 gün içinde hakem-bilirkişisini seçmez, yahut taraf hakem-bilirkişiler üçüncü hakem-bilirkişinin seçimi konusunda 7 gün içinde uzlaşamazlar ise, taraf hakem-bilirkişisi veya 3. hakem-bilirkişi, taraflardan birinin isteği üzerine hasar yerindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkeme aracılığı ile uzman kişiler arasından seçilir.

Üçüncü hakem-bilirkişinin bu kişi ister taraf hakem-bilirkişileri isterse de yetkili mahkeme tarafından belirlenecek olsun sigortacının veya sigortadan faydalanan kimsenin ikamet ettiği veya rizikonun gerçekleştiği yer dışından seçilmesini isteme hakkına sahip olup bu isteğin aynen yerine getirilmesi gerekmektedir

Hakem-bilirkişilere, uzmanlıklarının yeterli olmadığı nedeniyle itiraz olunma hakkı tabidir. Hakem-bilirkişinin kimliğinin açık olarak öğrenilmesinden sonra 7 gün içerisinde kullanılmayan itiraz hakkı doğal olarak düşer. Hakem-bilirkişi ölür, görevden çekilir yada reddedilir ise yerine aynı şekile göre yenisi seçilir ve göreve kaldığı yerden devam eder. Sigorta yaptıranın ölümü, seçilmiş bulunan hakem-bilirkişinin görevini sona erdirme edimini devam ettirir.

2022 Kasko Fiyatları

Birçok parametreler ile günümüzde kasko fiyatları değişkenlik gösteriyor. Hasar konusunda yukarıda size en detayına kadar anlattık. Bu çerçevede artık ne tür bir kasko yaptıracağınız şekillendi. Şimdi gelin en uygun fiyat tekliflerini almaya. Hemen buraya tıklayarak araç bilgilerinizi girerek size en uygun kasko tekliflerini alın ve hasar halinde yalnız kalmayın.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img